Villkor

Användarna informeras om att denna webbplats är egendom av Aldaniti International Network, LTD med huvudkontor på första våningen, 113 Monnow Street, NP25 3EG - Monmouth, STORBRITANNIEN, VAT: UK947013039

De allmänna villkor som anges i denna juridiska information reglerar åtkomst och användning av denna webbplats som Aldaniti inledningsvis gör det fritt tillgängliga för Internet-användare, trots att denna omständighet kan förändras i framtiden.

Tillgången till det innebär att man accepterar de nuvarande förhållandena. Användningen av vissa tjänster som tillhandahålls på denna webbplats kommer att regleras av de särskilda villkor som anges i varje enskilt fall, som betraktas som accepterade genom att använda dessa tjänster.

TILLSTÅND

Visualisering, tryckning och partiell nedladdning av webbplatsens innehåll är endast och enbart tillåtna om följande villkor är uppfyllda:

* Den är kompatibel med tillämpningen av webbplatsen.

* Det görs med det enda syftet att erhålla information för personligt och privat bruk. Det är absolut förbjudet att den använd för kommersiella ändamål eller för distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller dekompilering.

* Inget innehåll kan ändras på något sätt

Ingen grafik, ikon eller bild som finns på webbplatsen kan användas, kopieras eller distribueras separat från resten av bilderna.

Otillåten användning av den information som finns på hemsidan, dess återförsäljning, liksom brott mot de intellektuella eller industriella äganderätter av Aldaniti kommer att leda till rättsliga åtgärder.

ALLMÄNNA ANSVAR

Tillgången till webbplatsen och obehörig användning av informationen däri är användaren ensam ansvarig för.

Prestanda och tillgänglighet på webbplatsen

Aldaniti förbehåller sig rätten att göra, när som helst och utan förvarning, ändringar och uppdateringar av informationen på webbplatsen, av konfigurationen och presentation av det och de villkor för tillträde.

Aldaniti är inte ansvarig för säkerhetsfel som kan produceras och inte heller för eventuella skador som kan orsaka användarens datorsystem (hårdvara eller mjukvara) eller de filer eller dokument som lagras i den, som en följd av:

Närvaron av ett virus i användarens dator som används för anslutning till tjänster och innehåll på webbplatsen;

En webbläsarfel;

Användningen av föråldrade versioner av det.

Aldaniti garanterar inte frånvaron av virus eller andra element på webbplatsen som införts av tredje part utanför Aldaniti i den fysiska eller logiska system hos användarna eller i elektroniska dokument och filer som är lagrade i sina system. Som ett resultat, ska Aldaniti aldrig hållas ansvariga för eventuella skador av något slag som kan uppstå från närvaron av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i de fysiska eller logiska systemen, elektroniska dokument eller filer från användarna.

Dessutom använder Aldaniti olika åtgärder för att skydda sin webbplats mot tredje partattacker. Däremot kan Aldaniti inte garantera att obehöriga tredje parter kan få tillgång till den typ av användning av webbplatsen som gjorts av användaren, eller villkor, egenskaper och förhållanden under vilka sådan användning sker. Följaktligen skall Aldaniti aldrig vara ansvarig för de skador som kan uppstå från obehörigas åtkomst.

Aldaniti garanterar inte att avbrott eller fel uppstår när det gäller tillgång till webbplatsen eller till innehållet, inte heller att den uppdateras. Aldaniti ska göra, under förutsättning att det inte finns orsaker som gör det omöjligt eller svårt att genomföra och så snart den är medveten om de fel, frånkopplingar eller inte uppdatera innehållet, alla dessa ansträngningar för att korrigera felen, återställa kommunikationen, uppdatera innehållet.

Aldaniti förbehåller sig rätten att säga upp tillgången till sin webbplats eller något av dess innehåll när som helst utan förvarning.

Innehåll och kvalitet på tjänsterna

Aldaniti tar inget ansvar till följd av de länkade innehållet till webbplatsen, under förutsättning att de är utanför den, och heller inte frånvaron av virus eller andra element i det som kan orsaka förändringar i datorsystemet (hårdvara och mjukvara) eller till filer eller dokument som lagras i det, tar heller inget ansvar för skador av något slag som orsakas för användaren av denna anledning.

I händelse av att alla användare, kund eller tredje part, kan anse att innehållet eller den tjänst som tillhandahålls av de länkade sidorna är olagliga eller kan skada fördelar eller rättigheter för användaren, en kund eller en tredje part under förutsättning att ersättning bör de informera Aldaniti i synnerhet, om den består av:

Aktiviteter eller innehåll som kan betraktas som brott enligt straffrätten.

Aktiviteter eller innehåll som bryter mot immateriell eller industriell äganderätt.

Aktiviteter eller innehåll som äventyrar den allmänna ordningen, brottsutredning, allmän säkerhet och försvar.

Aktiviteter eller innehåll som äventyrar skyddet för folkhälsan, respekt för värdighet och principen om icke-diskriminering och skydd för hälsa och barn.

Aldaniti är inte ansvarig för bristen på verktyget eller anpassning för en viss användning av denna webbplats.Aldaniti är varken ansvarig för eventuella skador som kan uppstå för användaren för eventuella fel eller brister som kan drabbas av innehållet i denna webbplats, även om det kommer kontrollera och övervaka regelbundet samma innehåll och information.

Användning av webbplatsen

Aldaniti ansvarar inte för någon form av användning användaren kan göra av webbplatsen eller innehållet, inte heller för eventuella skador som kan bli följden av det.

Länkar till andra webbplatser

Alla länkar till tredje parts webbplats ska vara till deras hemsida. Det är uttryckligen förbjudet att använda "djupa länkar", "inramning" och all annan användning av innehållet på webbplatsen till förmån för obehöriga.

Genom denna webbplats kan användaren få tillgång till webbplatser som ägs och / eller förvaltas av tredje part.

Närvaron av sådana länkar är endast informativ och utgör inte i något fall en inbjudan att köpa produkter eller tjänster som erbjuds på destinationens webbplats. Användaren kan få tillgång till dem under eget ansvar och i användningsvillkoren som styr dem. Användaren erkänner och samtycker till att Aldaniti inte är ansvarig, direkt eller indirekt, för skador som orsakas av tillgången till sådana länkar.

Skulle Aldaniti vara medveten om att informationen eller verksamheten skickas från dessa länkar är olaglig, brottslig eller kan skada fördelar eller rättigheter för tredje part som är mottagliga för ersättning, kommer det att fungera med nödvändig omsorg för att avlägsna eller inaktivera denna länk så snart som möjligt.

INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Användningen av webbplatsen tilldelar inte användaren några rättigheter på varumärken, firmanamn, logotyper eller motiv av alla slag som visas på webbplatsen. Artiklar, nyheter, lagstiftning eller något annat offentligt innehåll, vars immateriella rättigheter inte tillhör Aldaniti, publiceras i det enda syftet att informera användarna om denna webbplats.

Aldaniti är innehavare av källan, design, navigeringsstruktur, databaser och de olika elementen från programkoden av webbplatsen samt av den intellektuella rätten som rör innehållet i den.

Aldaniti och användaren, avstår uttryckligen från någon jurisdiktion, från jurisdiktionen hos domstolar I hemvisten av Aldaniti, för någon dispyt som kan komma att uppstå från användningen av webbsidan.